Diversiteit binnen de raad van toezicht

Namens Van Der Hoef & Partners mocht ik aanwezig zijn. Aan de hand van een aantal stellingen nam Marius Buiting, directeur van de NVTZ, de aanwezigen mee in de meest actuele uitdagingen. Denk dan aan de diversiteit binnen de raad van toezicht en het adequaat vinden van voldoende geschikte kandidaten nu de groep zorgaanbieders die intern toezicht moeten organiseren aanzienlijk is gegroeid. De volgende 2 wetsvoorstellen liggen hieraan ten grondslag.

  • In 2015 is het wetgevingsproces gestart om het raad van toezicht-bestuursmodel in dit wetboek op te nemen. Dit heet Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen. De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen trad in werking met ingang van 1 juli 2021. Deze wet omvat een wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met de uniformering en de verduidelijking van enkele bepalingen omtrent het bestuur en de raad van commissarissen van rechtspersonen;
  • Op 1 januari jl. is de Wet toelating zorgaanbieders (Wtza) in werking getreden. Deze wet heeft tot gevolg dat een grote groep zorgaanbieders een raad van toezicht moet benoemen met minimaal 3 toezichthouders. Het hoofddoel van het aanpassen van de regels is een verbetering van de zorgkwaliteit.

Deze aanpassing maakt dat het niet alleen onwenselijk is om altijd uit dezelfde groep mensen te blijven putten voor dit soort posities maar dat het daarnaast noodzakelijk is ook nieuwe kandidaten aan te trekken. Omdat hier diversiteit wordt beoogd worden nieuwe toezichthouders gezocht die nu minder goed zijn vertegenwoordigd. Het beeld van een toezichthouder of commissaris is vaak nog een autochtone oudere man. Gelukkig heeft hier, vooral in de zorg, al de nodige verandering plaats gevonden. Vrouwen zijn bijvoorbeeld al beter vertegenwoordigd. Maar er is nog werk aan de winkel. Een van de besproken stellingen was er bijvoorbeeld om de discussie te voeren om meer 40-minners bereid te vinden plaats te nemen in een raad van toezicht. Een raad van toezicht (RvT) in een semipublieke organisatie heeft de volgende vier functies:

  • het houden van toezicht op de algemene gang van zaken
  • het goedkeuren van besluiten van de RvB/het CvB
  • het geven van advies
  • het uitoefenen van de werkgeversrol over de bestuurders.

Niet je leeftijd, etniciteit of geslacht bepalen of je hier een bijdrage aan kan leveren maar juist je kennis en expertise en natuurlijk de wil om met jouw advies een bijdrage te leveren aan de verbetering van de zorg. Ervaring speelt een rol, maar wanneer die ervaring kort is maakt dat iemand niet ongeschikt. Mogelijk kan een jonge frisse blik van een toezichthouder bijvoorbeeld bijdragen aan een betere transitie wanneer dat van toepassing is. Of de noodzaak blootleggen om sneller te moderniseren om een aantrekkelijke werkgever te blijven voor nieuw talent. De bestuurder verruimd op die manier zijn blik en krijgt nieuwe invalshoeken op oude problemen. Overweeg je zelf wel eens om toezichthouder te worden? Neem dan gerust contact op zodat we je kunnen informeren over wat het precies inhoud en wat er van je verwacht wordt.

Olivier van Abbe, Senior Consultant bij Van Der Hoef & Partners - 06-4632 3830 -